Danh mục

Smart Contract

Token: VNC
Address: 0xDf413690Fb785e56895551CC21086A15b6E90386

Etherscan: https://etherscan.io/token/0xDf413690Fb785e56895551CC21086A15b6E90386

Phân bổ coin

  • 15% Team (lock up up to 2 years)
  • 21% Seed and IEO (unlock every 6 months)
  • 15% Protocol Development(unlock every 6 months)
  • 49% Ecosystem/Operator
Tổng cung tối đa có thể là 8 600 000 VNC
Bao gồm Chương Trình Bounty, trị giá 500 000 VNC